Điền thông tin chuyến bay của bạn

Quy trình bồi thường

  • Chọn loại bồi thường

  • Khai báo thông tin trên app

  • Nhận bồi thường sau 5 phút